Valchařská 3261/17, Ostrava

Chráněná pracovní místa

Jsme zaměstnavatelem více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (§ 75 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), kteří jsou osobami se zdravotním postižením (OZP). V současné době zaměstnáváme přes 650 zdravotně postižených osob, v přepočteném stavu přes 450 OZP. Tito zaměstnanci jsou zapojeni do kompletní struktury společnosti. Celkový limit náhradního plnění naší společnosti přesahuje pro rok 2019 částku 340 mil. Kč.


Zákon a problematika náhradního plnění

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou podle § 81 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 % z celkového počtu zaměstnanců.

Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1-3.Q předchozího roku.


Výpočet náhradního plnění

ODBĚR VÝROBKŮ A SLUŽEB OD POSKYTOVATELŮ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ


Za každého nezaměstnaného zdravotně postiženého pracovníka je možný odběr výrobků a služeb od zaměstnatele uznaného na chráněnem trhu práce v režimu náhradního plnění ve výši sedminásobku průměrné mzdy v NH za 1.-3.Q předchozího roku.

Pro rok 2019 to je 218 575 za 1 nezaměstnaného OZP pracovníka.

V případě, že sami nezaměstnáváte OZP, jste povinni:


 1. Odvést do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1.-3. čtvrtletí roku 2018 za každého nezaměstnaného zaměstnance se zdravotním postižením

  2,5 x 31 225 = 78 063 / 1 nezaměstnaný OZP

  NEBO

 2. Odebrat výrobky a služby od společnosti poskytující Náhradní plnění a to za každého jednoho nezaměstnaného zaměstnance se zdravotním postižením ve výši 7-mi násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1.-3. čtvrtletí roku 2018

  7 x 31 225 = 218 575 / 1 nezaměstnaný OZP

Upozornění!

Prováděcí vyhláška č. 518/2004 sb. v platném znění limituje odběratele v tom, kolik náhradního plnění může od dodavatele nakoupit. § 18 odstavec 2 určuje, že náhradní plnění nakoupené od jednoho dodavatele (přepočtené na „fiktivní“ osoby se zdravotním postižením) nesmí být vyšší, než kolik vykazuje v přepočteném stavu zdravotně postižených osob tento dodavatel v předchozím kalendářním čtvrtletí.

Příklad:

Dodavatel zaměstnával v předchozím kalendářním čtvrtletí v přepočteném stavu 100 OZP, konkrétní odběratel si může tedy uplatnit náhradní plnění na u něj nakoupené zboží a služby do maximální výše 100 OZP, tedy v hodnotě 7 x 31 225 x 100 = 21 878 500 kč

V jakých oborech poskytujeme náhradní plnění?

 • Komplexní tisková řešení na míru
 • Renovace tonerových a inkoustových kazet, válcových jednotek a barvících pásek
 • Výroba a prodej kompatibilních tonerových a inkoustových kazet
 • Servis tiskových zařízení
 • Prodej a dodávky IT
 • Dotační management - administrace projektů Evropské unie
 • Digitalizace listinných dokumentů a vytěžování dat
 • Ochranné pracovní pomůcky a zabezpečovací zařízení
 • BOZP
 • Vybavení kanceláří papírenskými potřebami, drogerií a nábytkem
 • Adresná a neadresná distribuce
 • Reklamní a propagační služby


Náhradní plnění poskytujeme vždy na základě vzájemné dohody.

Na zboží a služby fakturované firmou Z+M Partner spol. s r. o. a Z+M Logistics spol. s r.o. se automaticky nevztahuje plnění dle par. 81 odst. 2 písm. b) Zákona č. 435/2004 Sb. Náhradní plnění bude na základě Vaší žádosti a po následném schválení z naší strany vloženo do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení, a to v souladu s novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti od 1.10.2017.

V případě podrobnějších informací se obraťte na naše obchodní oddělení

Potvrzení o náhradním plnění

V souvislosti se zavedením elektronické evidence náhradního plnění došlo od 1.1.2018 ke změně zákona o zaměstnanosti. Od tohoto data již není nutno vyžadovat od jednotlivých dodavatelů náhradního plnění čestná prohlášení a ani kopie dohod zaměstnavatele s ÚP ČR.

Od října 2017 lze zjistit oprávnění k poskytování náhradního plnění na seznamu ověřených dodavatelů na portálu MPSV ČR, kde jsou průběžně aktualizována data za naše společnosti Z + M Partner, spol. s r.o., Z + M Logistics, spol. s r.o. a AB plus CZ s.r.o. a to za jednotlivá čtvrtletí.

Od února 2018 je odběratelům k dispozici portál ENP MPSV, kde si mohou zkontrolovat všechny své faktury od všech dodavatelů v režimu náhradního plnění