Valchařská 3261/17, Ostrava
bozp 1, zm safety

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Co to je BOZP?

Souhrn opatření a pravidel stanovených zaměstnavatelem a legislativou, která řeší bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a také chránit firemní majetek. Tato opatření mohou mít formu technickou či technologickou, právní, administrativní a organizační. BOZP musí řešit každá firma, společnost či další instituce bez rozdílu právní formy nebo druhu podnikání.

bozp 2, zm safety
bozp 0, zm safety

Povinnosti společnosti v oblasti BOZP

 • zpracování provozně bezpečnostní dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění pravidelné aktualizace této dokumentace
 • zpracování analýzy rizika pracovního prostředí
 • zajištění pravidelné preventivní kontroly BOZP na pracovišti
 • zajištění školení BOZP
 • umístění lékárničky první pomoci na pracovišti
 • realizace bezpečnostního značení na pracovišti
 • vybavení zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky
 • provádění prevence pracovních úrazů a jejich řešení
 • provádění pravidelných revizí vyhrazených technických zařízení
 • součinnost při kontrolách ze strany státního odborného dozoru

Nabídka služeb v oblasti BOZP
 

 • odborné konzultace, audit a posouzení stavu BOZP na vašem pracovišti
 • zpracování dokumentace BOZP a její pravidelná aktualizace dle aktuálně platných právních předpisů
 • sledování termínů a aktualizací
  • informace o změnách v oblasti BOZP a návrh nových opatření na vašem pracovišti
  • hlídání termínů školení, revizí a kontrol
 • školení BOZP, PO a první pomoci
 • preventivní kontroly BOZP i cílené bezpečnostní audity
 • asistence při mimořádných událostech nebo při kontrolách státního odborného dozoru
 • zpracování systému poskytování osobních ochranných pracovních prostředků včetně jejich dodání
 • zpracování povinností v oblasti hygieny práce a ergonomie