Valchařská 3261/17, Ostrava

Koordinátor BOZP

Povinnost zpracovat plán BOZP ukládá zákon č. 309/2006 Sb. v § 15. Tuto povinnost má zadavatel stavby, který je povinnen určit koordinátora BOZP již při přípravě stavby. Koordinátor zajišťuje ve spolupráci se zpracovatelem projektové dokumentace stavby i zpracování plánu BOZP.


Náplň činnosti koordinátora BOZP

 • při přípravě stavby
  • poskytování podnětů a doporučení v oblasti technických řešení a organizačních opatření z hlediska BOZP již ve fázi projektu
  • poskytování odborných konzultací
  • spoluúčast na vypracování technologických a pracovních postupů
  • zpracování požadavků na BOZP při udržovacích pracích
  • zpracování Plánu BOZP na staveništi
  • zpracování právních a technických předpisů vztahujících se ke konkrétní výstavbě
  • zpracování přehledu rizik, která se mohou vyskytnout a předání tohoto přehledu projektantovi, zadavateli a zhotoviteli stavby
 • při realizaci výstavby
  • doporučení technických řešení a opatření k zajištění BOZP
  • koordinace prací zhotovitelů s cílem ochránit zdraví a posílit prevenci rizik
  • sledování prováděných prací na stanovišti z hlediska dodržování plánu BOZP
  • spolupráce při stanovení potřebného času k provádění jednotlivých činností na staveništi
  • spolupráce s technickým dozorem stavebníka
  • návrh termínů kontrolních dnů k dodržování BOZP na staveništi a organizace těchto kontrolních dnů
  • účast na kontrolních prohlídkách stavby
  • provádění zápisů o zjištěných nedostatcích z hlediska BOZP na staveništi
  • reporting o zdravotních a bezpečnostních rizicích během výstavby na všechny dotčené zhotovitele
  • kontrola termínů a způsobu odstranění nedostatků